top of page

MYR OG VÅTMARK

Det er stort fokus på å re-etablere myr og våtmarksområder etter perioder med mye grøfting av myr til landbruksområder og torvuttak fra myr. Myr og våtmark har høy vannholdighet og bidrar til å holde igjen store vannmasser i perioder med mye nedbør. SLike områder kan derfor redusere størrelsen på flommer, samtidig som de bidrar til lagring av CO2 og er områder som tiltrekker seg et enormt og viktig biologisk mangfold.

Mars 2021 -  Dokkadeltaet våtmarkssenter AS - Thorstein Holtskog m.fl. 

Restaureringsplan for Gjølsjøen naturreservat - 2020

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS (DNV) har på oppdrag fra Haldenvassdraget vannområde utredet restaureringsforslag for Gjølsjøen naturreservat. Eksterne tiltak rettet mot reduksjon av nærings- og sedimenttilførsel fra avløp, jordbruk, grøftede myrer eller andre kilder må ha høyest prioritet. Storskala mudring og/eller fjerning av vannvegetasjon anbefales ikke uten betraktelig reduksjon av dagens tilførsel av næringssalter og sedimenter. Tilgroingen kan neppe stoppes uten eksterne tiltak, men det er mulig å etablere noen åpne kanaler eller vannflater som habitattiltak for fuglelivet. Tilhørende hydrologisk modellering. 
 

November 2018 - Peatland Restoration Advice

Site visit: Liermåsan & Bliksrudmåsan

Rapporten beskriver områdene etter en befaring mellom Debroah Land fra Peatland Restoration Advice, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Haldenvassdrageet vannområde. Rapporten kommer med annen anbefaling enn hva som er beskrevet i Rapport: Flomdempningstiltak i Lierelva fra NIBIO, men kommer med klare anbefalinger om å restaurere og få tilbake myrområdene.  

Vol. 3, Nr. 70, 2017 – NIBIO

Flomdempningstiltak i Leirelva

Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet potensialet og metoder for hvordan Liermåsan kan brukes til fordrøyning for å dempe flommene. Areal- og volumberegninger viser at Liermåsan kan lagre fra ca 165000 m3 til ca 2400000 m3 etter hvor omfattende tiltak som gjøres. Dette viser at arealet har potensiale for å dempe flomtoppene. Reetablering av området til våtmark/myr igjen vil også kunne binde 160 tonn CO2 pr år, og området vil også kunne bli en viktig våtmarksbiotop. Denne rapporten vises til som feil i Rapport: Site Visit: Liermåsan & Bliksrudmåsan fra Peatland Restoration Advice.

21.10.2016 – Enetjärn Natur AB

Våtmarksområder ved Kjelle skole

Nedenfor Kjelle skole lå det tidligere en grunn sjø/våtmark. Sjøen ble senket på 1940-tallet og har etter dette blitt benyttet som jordbruksområde. Lierelva renner i dag i et rett løp her. Dette området har mulighet til å reetableres som våtmark. Ved å ta inn vannføringen fra Svenskebekken, som renner inn i Lierelva ved dette området, vil man kunne benytte våtmarken til å fange sedimenter, og hindre tilførsel av næringsstoffer til Bjørkelangen. Vannmengden på området vil variere gjennom året, men det er antatt at det fortsatt vil kunne beites på området, vannet vil ha mulighet for fisk, salamander og våtmarksfugler. Plassen vil også kunne bli en attraktiv plass å besøke for naboer og tilreisende.

 

 

 

 

 

2021 dokkadelta.JPG
Liermåsan_visti.PNG
bottom of page