top of page

EDELKREPS

Edelkrepsen har vært en viktig del av det kulturelle og lokale matbildet i Haldenvassdraget. På grunn av flere episoder med krepsepest og nå tilstedeværelsen av den fremmede arten Signalkreps, er hele bestanden av Edelkreps i fare. På grunn av Signalkrepsen, som er bærer av smittesporen for krepsepest er det en varig smittefare i vassdraget. Her finner du rapporter som går på Edelkreps, Signalkreps og krepsepest.

27.09.2017 – Haldenvassdragets kanalmuseum

Undersøkelse av forekomst til Edelkreps i tre vassdrag i Marker 2017

Edelkreps Astacus astacus står på den norske rødlista i kategorien Sterkt truet (EN). På den internasjonale lista over truete arter står den i kategorien sårbar (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-2). Den største trusselen mot arten er spredning av signalkreps Pasifastacus leniusculus, som er bærer av sykdommen krepsepest. Denne sykdommen er 100 % dødelig for edelkreps. Siden Haldenvassdraget nå har permanent krepsepestsmitte i hovedvassdraget fra Rødenessjøen og nedstrøms på grunn av forekomst av signalkreps, er edelkrepsen spesielt utsatt i dette vassdraget. Det finnes imidlertid fortsatt edelkreps i enkelte av sidevassdragene, og den foreliggende rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i tre sidevassdrag i Marker kommune. Fylkesmannen i Østfold har bidratt med økonomisk støtte til undersøkelsen.

29.03.2017 – NINA

Naturfaglig utredning og forslag til samordning av overvåkingsprogrammene for edelkreps og krepsepest

De siste årene er det jobbet for å få på plass et styrende dokument for forvaltningen av edelkreps. I forbindelse med dette arbeidet er det viktig å få på plass en naturfaglig utredning som presen-terer edelkrepsens biologi, bestandsstatus og trusselfaktorer. I tillegg til å gi en oppdatert natur-faglig utredning for edelkreps, presenteres det i denne rapporten et forslag til et revidert overvå-kingsprogram for edelkreps (nye lokaliteter og ny metodikk). Videre skisseres muligheten for å samordne overvåkingsprogrammet for edelkreps med overvåkingsprogrammet for krepsepest. Rapporten er skrevet av Stein I. Johnsen (NINA) og Trude Vrålstad (Veterinærinstituttet). Vi ønsker å takke Tomas Holmern hos Miljødirektoratet (oppdragsgiver) for god kommunikasjon gjennom arbeidet med rapporten.

2014 - Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold

Utfisking av signalkreps Øymarksjøen 2014

2009 - NIVA

Signalkreps og krepsepest i Haldenvassdraget
Forslag til tiltaksplan

2009 - NIVA

Kartlegging av signalkreps i Øymarksjøen, Haldenvassdraget

1985 - Limnolog Arne Andersen - Rådgiver i Natur og Miljøspørsmål 

Krepsefiske i Haldenvassdraget - Aurskog-Høland 1985
bottom of page