top of page

OVERVANN

En økende utfordring med vann er økende nedbør sammen med en økning av flate areal med dårlig vannholdighet og nedgang i områder med høy vannholdighet. Flom bidrar negativt for vannkvaliteten, da det fører til økt erosjon og tar med seg større mengder næringsstoffer og reduserer rensegraden til renseanlegg der avløpsvann og overvann ikke er separert. Her finner du prosjekter som går på å holde igjen vannet for å redusere flom.

November 2018 - Peatland Restoration Advice

Site visit: Liermåsan & Bliksrudmåsan

Rapporten beskriver områdene etter en befaring mellom Debroah Land fra Peatland Restoration Advice, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Haldenvassdrageet vannområde. Rapporten kommer med annen anbefaling enn hva som er beskrevet i Rapport: Flomdempningstiltak i Lierelva fra NIBIO, men kommer med klare anbefalinger om å restaurere og få tilbake myrområdene.  

Vol. 3, Nr. 70, 2017 – NIBIO

Flomdempningstiltak i Leirelva

Liermåsan like nord for Bjørkelangen er et torvuttak som er under avslutning på ca 1,2 km2. Lierelva renner forbi torvuttaket og rett inn i Bjørkelangen sentrum. Området har problemer med flom, og rapporten har utredet potensialet og metoder for hvordan Liermåsan kan brukes til fordrøyning for å dempe flommene. Areal- og volumberegninger viser at Liermåsan kan lagre fra ca 165000 m3 til ca 2400000 m3 etter hvor omfattende tiltak som gjøres. Dette viser at arealet har potensiale for å dempe flomtoppene. Reetablering av området til våtmark/myr igjen vil også kunne binde 160 tonn CO2 pr år, og området vil også kunne bli en viktig våtmarksbiotop. Denne rapporten vises til som feil i Rapport: Site Visit: Liermåsan & Bliksrudmåsan fra Peatland Restoration Advice.

21.10.2016 – Enetjärn Natur AB

Våtmarksområder ved Kjelle skole

Nedenfor Kjelle skole lå det tidligere en grunn sjø/våtmark. Sjøen ble senket på 1940-tallet og har etter dette blitt benyttet som jordbruksområde. Lierelva renner i dag i et rett løp her. Dette området har mulighet til å reetableres som våtmark. Ved å ta inn vannføringen fra Svenskebekken, som renner inn i Lierelva ved dette området, vil man kunne benytte våtmarken til å fange sedimenter, og hindre tilførsel av næringsstoffer til Bjørkelangen. Vannmengden på området vil variere gjennom året, men det er antatt at det fortsatt vil kunne beites på området, vannet vil ha mulighet for fisk, salamander og våtmarksfugler. Plassen vil også kunne bli en attraktiv plass å besøke for naboer og tilreisende.

Vol. 9, Nr. 179, 2014 – Bioforsk

Vurdering av kantsoner langs Lierelva oppstrøms Bjørkelangen

Et prosjekt gjennomført av Bioforsk, med hensikten å øke kunnskapen om betydningen av kantsoner og grasdekte buffersoner for tilførsler av sedimenter og fosfor til vassdrag. I perioden 2012-2014 er det satt ut erosjonspinner for å måle menge erosjon fra kantsoner, gjennomført infiltrasjonstester og utført en spørreundersøkelse blant grunneiere om grasdekte buffersoner. Rapporten viser til ulik bruk av buffersoner hos grunneiere og viser til aktiv erosjon i området.

2012 – NVE

Konsekvenser av endret manøvrering av Fosser dam - Modellering av scenarioer

Det er utført simuleringer som er basert på en historisk flomhendelse som skjedde vinteren 2007-2008. Simuleringene omfatter ulike begynnelsestilstander og fysiske endringer i utløp til magasinet Bjørkelangen. Resultatene vises i forhold til LRV og HRV i hvert magasin og er sammenlignet med de historiske målte verdiene. Studiet viser at det er ikke mange muligheter for å forbedre dagens situasjon gitt dagens regelverk, praksis og fysiske muligheter. Studiet viser imidlertif at en vesentlig endring i utløp, samt en endring av manøvreringsprakisi antagelig vil medføre færre oversømmelser rundt Bjørkelangen. De faktiske mulighetene til å utføre slike tiltak er ikke undersøkt i denne rapporten.

Liermåsan_visti.PNG
bottom of page