top of page

FYSISKE HINDER

Demninger, sluser, rør og kulverter kan alle bidra til å være hinder for vandrende fiskearter.  Positivt har slike hinder bidratt til å hindre spredning av signalkrepsen over en viss tid og det er undersøkt effekter av økt vannføring i flomperioder.

2012 – NVE

Konsekvenser av endret manøvrering av Fosser dam - Modellering av scenarioer

Det er utført simuleringer som er basert på en historisk flomhendelse som skjedde vinteren 2007-2008. Simuleringene omfatter ulike begynnelsestilstander og fysiske endringer i utløp til magasinet Bjørkelangen. Resultatene vises i forhold til LRV og HRV i hvert magasin og er sammenlignet med de historiske målte verdiene. Studiet viser at det er ikke mange muligheter for å forbedre dagens situasjon gitt dagens regelverk, praksis og fysiske muligheter. Studiet viser imidlertif at en vesentlig endring i utløp, samt en endring av manøvreringsprakisi antagelig vil medføre færre oversømmelser rundt Bjørkelangen. De faktiske mulighetene til å utføre slike tiltak er ikke undersøkt i denne rapporten.

1991 - Berdal Strømme

Floen - Regulering: Rehabilitering av dam Hareton

Forprosjekt på bestilling fra Haldenvassdragets vassdragsforbund og Halden Hovedvassdrag Brukseierforening 

1987 - Øivind Løvstad og Torodd Hauger

Bjørkelangen - Hydrologiske tiltak for å dempe algeveksten og tilgroing med makrovegetasjon

1978 - 1980 - Haldenvassdragets grunneierutvalg

Fornyet vassdragskonsesjon

bottom of page