top of page

BIOLOGISK MANGFOLD

Her kan du gå gjennom rapporter som angår det biologiske mangfoldet i Haldenvassdraget vannområde. Biologiske overvåkning av bunndyr og alger finnes under Vannkvalitet. Det biologiske mangfoldet i og langs Haldenvassdraget er unikt for Norge og et av de mest artsrike områdene her til lands. Dette inkluderer blant annet sjeldne krepsdyr, fugleliv, blomster, muslinger og fisk. Edelkreps, har vært en av de mer kulturelt viktige artene og har egen side.

10.12.2020 - Lars Kristian Selbekk - Haldenvassdraget vannområde og  Johan Bergerud, Elin Kollerud og Nikolai Aarseth Krøgenes - Utmarksforvaltningen AS

Kartlegging av ål i Haldenvassdraget

Prøvefiske med åleruser i Bjørkelangen, Rødenessjøen, Aremarksjøen og Femsjøen. Kun fangst av en ål i Femsjøen. Inkluderer en gjennomgang av historiske kilder, mulige vandringshinder og fortsettelser for å avdekke ålens utbredelse i Haldenvassdraget. 

Rapport nr. 6 - 2020 - Ingvar Spikkeland - Müller-Sars Biologiske stasjon 

Istidskreps og store muslinger i Aurskog-Høland og Marker 

Hensikten med denne undersøkelsen har vært å undersøke forekomsten til istidskreps i aktuelle innsjøer i Marker og Aurskog-Høland som enda ikke har vært sjekket for denne interessante bunndyrgruppen. I tillegg har en også så langt tiden har tillatt registrert forekomst av store muslinger i de samme innsjøene.

Rapport nr. 4 - 2020 - Ingvar Spikkeland, Dag Dolmen og Atle Haga - Müller-Sars Biologiske stasjon 

Biologisk mangfold i Gjølsjøen i Marker kommune

Gjølsjøen ble fredet som naturreservat i 1992, og hensikten med fredningen var først og fremst å ta vare på det rike fuglelivet ved innsjøen. Siden den gang har det vært en sterk gjengroing i store deler av innsjøen, samtidig som artssammensetningen av hekkende fuglearter har endret seg mye. På grunn av gjengroingen er en restaurering av innsjøen blitt stadig mer aktuell.

12.10.2018 - Ingvar Spikkeland - Haldenvassdragets Kanalmuseum 

Store muslinger i Haldenvassdraget 

De to sjeldne muslingene svanemusling Anodonta cygnea og flatdammusling Pseudanodonta complanata, er påvist i Glomma, men ikke i Haldenvassdraget. En har imidlertid manglet mer målrettede og omfattende undersøkelser av store muslinger i vassdrag langs svenskegrensa. I 2018 ble det gjennomført musling-undersøkelser i Gjølsjøen, Øymarksjøen og Femsjøen i Haldenvassdraget, og denne rapporten gjør rede for resultatene fra dette arbeidet. Østfoldmuseene, Avd. Kanalmuseet på Ørje, har gjennomført undersøkelsen. Økonomisk støtte til arbeidet er mottatt fra Fylkesmannen i Østfold.

15.10.2018 - Ingvar Spikkeland - Haldenvassdragets Kanalmuseum 

Biologisk mangfold i Ulsrødtjern, Aremark 

Ulsrødtjern i Aremark er et lite tjern i Haldenvassdragets nedbørfelt. Tjernet ligger i nær tilknytning til Aspern, som er en av de store innsjøene i Haldenvassdraget. Det finnes svært lite skriftlig informasjon om flora og fauna i innsjøen. Sommeren 2018 ble det gjennomført en biologisk undersøkelse av Ulsrødtjern, med vekt på vannlevende dyr og planter. Den foreliggende rapporten oppsummerer resultatene av denne undersøkelsen.  Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum har vært ansvarlig for undersøkelsen. Økonomisk støtte til arbeidet er mottatt fra Fylkesmannen i Østfold

13.10.2018 - Ingvar Spikkeland - Haldenvassdragets Kanalmuseum

Biologisk mangfold i Svarelva, Aremark 

Sommeren 2018 ble det gjennomført en ferskvannsbiologisk undersøkelse av Svarelva, med hovedvekt på vannlevende, virvelløse dyr. Den foreliggende rapporten oppsummerer resultatene av denne undersøkelsen. Østfoldmuseene, Avd. Haldenvassdragets Kanalmuseum har vært ansvarlige for undersøkelsen. Økonomisk støtte til undersøkelsen er mottatt fra Fylkesmannen i Østfold.

26.10.2017 – Ingvar Spikkeland - Haldenvassdragets kanalmuseum

Istidskreps i Haldenvassdraget

Haldenvassdraget er kjerneområdet i Norge for en spesiell gruppe globalt sjeldne krepsdyr som kalles istidskreps, og vassdraget har alle de norske artene i denne gruppen unntatt den sørvestlige arten Mysis salemaai, som bare er funnet på Jæren. Et par av artene har nesten hele sin norske bestand i Haldenvassdraget. Dette betyr at vi har et spesielt ansvar for å sørge for at bestanden av disse sjeldne og interessante dyra har gode leveforhold. Istidskrepsene lever i innsjøenes kalde dypvannssone, hvor de er avhengige av god tilgang på oksygen. Siden oksygenmangel i bunnvannet er en effekt av overgjødsling (eutrofiering), er bestandene av istidskreps en god indikator på miljøsituasjonen i innsjøene.

Hemnessjøen

2017 - 2015

Femsjøen

2016

Rødenessjøen

2013

27.09.2017 – Ingvar Spikkeland - Haldenvassdragets kanalmuseum

Undersøkelse av forekomst til Edelkreps i tre vassdrag i Marker 2017

Edelkreps Astacus astacus står på den norske rødlista i kategorien Sterkt truet (EN). På den internasjonale lista over truete arter står den i kategorien sårbar (The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2017-2). Den største trusselen mot arten er spredning av signalkreps Pasifastacus leniusculus, som er bærer av sykdommen krepsepest. Denne sykdommen er 100 % dødelig for edelkreps. Siden Haldenvassdraget nå har permanent krepsepestsmitte i hovedvassdraget fra Rødenessjøen og nedstrøms på grunn av forekomst av signalkreps, er edelkrepsen spesielt utsatt i dette vassdraget. Det finnes imidlertid fortsatt edelkreps i enkelte av sidevassdragene, og den foreliggende rapporten presenterer resultater fra undersøkelser i tre sidevassdrag i Marker kommune. Fylkesmannen i Østfold har bidratt med økonomisk støtte til undersøkelsen.

01.12.2014 - Ingvar Spikkeland – Haldenvassdragets Kanalmuseum

Biologisk mangfold i Haldenvassdraget

Om planter og dyr knyttet til vann i vassdragets nedbørfelt. Denne rapporten fokuserer på det biologiske mangfoldet knyttet til vann i Haldenvassdragets nedbørfelt. En har vært nødt til å begrense arbeidet av ressursmessige årsaker. En prioritert oppgave har vært å skaffe en mest mulig fullstendig oversikt over sjeldne og truete arter i vassdraget, såkalte rødlistearter. Videre har en kartlagt noen av de økosystemene/lokalitetene hvor antall rødlistearter er spesielt stort.

01.03.2014 – BioFokus

Kartlegging av naturtyper i Gjølsjøen naturreservat

Direktoratet for naturforvaltning har på oppdrag av Miljøverndepartementet utarbeidet et forslag til nasjonal plan for restaurering av våtmark i 2012. Deler av denne planen ønskes nå oppstartet i 2013. I denne forbindelse skal det utføres en NIN-kartlegging av naturreservatet og en undersøkelse av karplantefloraen som forekommer i reservatet. Gjølsjøen ble naturreservat i 1992 og omfatter 1198 daa. Reservatet er betegnet som en rik kulturlandskapssjø. Formålet med vernet er å bevare et viktig våtmarksområde og en interessant innsjøtype med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som naturlig er knyttet til området.

17.12.2013 – EcoFact

Hekkefuglkartlegging

Kartlegging av hekkende fugler ved Gjølsjøen naturreservat. Alle registrerte hekkende eller
mulig hekkende fugler i Gjølsjøen naturreservat i Marker kommune ble kartfestet og til en
viss grad koblet opp mot egnet hekkehabitat.Området har en rik kulturlandskapssjø med rikt fugleliv knyttet til både vegetasjonssonen rundt vannet og til den åpne vannflaten. De vanligste fuglegruppene er kjerrsangere, andefugl, riksefugl og dykkere.

2008 - Haldenvassdragets Kanalmuseum  

Haldenvassdraget - Biologisk mangfold

Notat om biologisk mangfold fra Ingvar Spikkeland fra 2008

2001 - Fylkesmannen i Østfold 

Ornitologiske registreringer i Gjølsjøen, Hæra, Lysakermoa og Storesand

1992 - Fylkesmannen i Østfold 

Naturfaglige forhold i Gjølsjøen naturreservat i Marker

1985 - Leif Asbjørn Vøllestad

Horkens biologi i Haldenvassdraget

Horken (Acerina cernua L.) tilhører familien abborfisker og er utbredt i nordre, sentrale og  østre deler av Europa. I Norge finnes arten bare i sørøstlige deler av landet.  

1982 - Geir Hardeng 

Naturfaglige og naturvernmessige forhold i Haldenvassdraget og tilgrensende område med norsk del av Store Le

Hentet fra Østfold-Natur nr.15 fra 1982 i to deler

1982 - Haldenvassdragets Vassdragsforbund - Leif Asbjørn Vøllestad 

Fiskebiologiske undersøkelser i Haldenvassdraget

Resultat av prøvegarnfiske i Bjørkelangen, Øgderen og Rødenessjøen sømmeren 1982

Rapport nr. 1

Rapport nr. 2

1981 - Jan Heggenes - Landbrukets Utmarkskontor, Oslo 

Hovedplan Haldenvassdraget: Delrapport VILT og FISK

Arbeid utført av Landbrukets Utmarkskontor på bestilling fra Arbeidsutvalget for planlegging av Haldenvassdraget. Delrapport for videre arbeid mot hovedplan for vassdraget. 

Front.JPG
Store muslinger.PNG
Ulsrødtjern.PNG
Svarelva.PNG
Istidskreps 2017.PNG
Biologisk 2014.PNG
2020 dolmen.JPG
2020 istidskreps.JPG
bottom of page