top of page

AVLØP

Her kan du gå gjennom rapporter fra prosjekter som angår avløpsvann. Haldenvassdraget vannområde har nedsatt en egen faggruppe for Avløp, for å fremme samarbeid og kunnskapsutveksling mellom de fire kommunene. Ta kontakt for informasjon

21.12.2017 – COWI - Erik Johannessen og Arild Eikum 

Bruk av surrogatparametere for vurdering av minirenseanleggs ytelse

Gjennom tilsynet utført av Driftsassistansen i Østfold (DaØ) foreligger det data fra over 2000 anleggsbesøk i perioden 2012 - 2017, hvor det utover analyser av BOF5 og Tot-P, også foreligger målinger av turbiditet, pH og vanntemperatur. Analyser for BOF5 og Tot-P er utført ved akkreditert laboratorium (ALS avd. ØMM-Lab), og turbiditet er målt in-situ med instrument av typen Eutech Instruments TN-100. I denne rapporten er disse målingene evaluert for å se om turbiditet kan fungere som surrogatparameter for evaluering av minirenseanleggenes ytelse, som erstatning for laboratorieanalyser av kravparameterne BOF5 og Tot-P.

08.10.2018 – NIBIO

Overvåking av vannkvalitet i Haldenvassdraget 2017/2018

Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 9 elver og bekker i Haldenvassdraget i perioden 1. mai 2017 til 1.mai 2018, og sammenligner resultater fra tilbake til 2012. I fire av prøvepunktene viser det høye gjennomsnittlige konsentrasjoner av fosfor. Det er beregnet at det i løpet av perioden 2015/16 ble det transportert hele 5.6 tonn fosfor gjennom hovedløpet til Bjørkelangen. Det anbefales å videreføre overvåkning i Haldenvassdraget. I rapporten for 2018 er det gjort undersøkelser på resultater sett i sammenheng med tiltaksgjennomføring av tiltak fra landbruk og avløp i ulike nedbørfelt.

2014 – Driftsassistansen i Østfold IKS

Mal for avviksbehandling avløpskontroll Marker 2014

Driftsassistansen i Østfold i samarbeid med Marker kommune/Haldenvassdraget vannområde har gjennomført kontroll av minirenseanlegg i Marker og skissert et opplegg for hvordan avviksbehandling kan foregå.

2007 - Miljøprosjektet i Haldenvassdraget

Kommunal handlingsplan for opprydding av avløp i spredt bebyggelse, Marker kommune

Kommunal handlingsplan fra 2007 

2007 - Miljøprosjektet i Haldenvassdraget 

Sluttrapport Miljøprosjektet i Haldenvassdraget 2004-07

1985 - Østlandskonsult 

Saneringsplan Kommunalt avløpsnett

Saneringsplan for kommunalt avløpsnett, på bestilling fra Haldenvassdragets Vassdragsforbund for Aremark, Marker og Aurskog-Høland kommune fra 1985 i to deler

Tilstandsanalyse

Handlingsplan

Cowi.JPG
bottom of page