top of page

VANNKVALITET

Her kan du gå gjennom rapporter fra overvåkning av vannkvalitet. Det blir gjort både analyser av både kjemiske og biologiske parametere, alger og bunndyr.

20.01.2020 – Trond Stabell - Norconsult

Planteplankton-undersøkelser i innsjøer 2020

Den totale sammensetningen av ulike arter plankton kan fortelle oss en god del om hvilken tilstand en innsjø er i, f.eks å se etter store forekomster av arter som foretrekker eutrofe-forhold, næringsrike vannmasser eller f.eks fravær av arter som er spesielt sensitive i med tanke på pH/surhetsgrad. Det ble totalt tatt ti prøver i perioden fra mai til oktober i følgende innsjøer i Haldenvassdraget: Aremarksjøen, Bjørkelangen, Femsjøen, Hemnessjøen, Rødenessjøen og Skulerudsjøen.

Tidligere rapporter

2017 - 2018 

29.11.2018 - Ingvar Spikkeland - Haldenvassdragets kanalmuseum

Bunndyr i eutrofe bekker og elver, høst 2020

forbindelse med overvåkningen av miljøtilstanden i Haldenvassdraget, blir bunndyrfaunaen i et stort antall bekker og elver undersøkt regelmessig. Overvåkningsprogrammet omfatter nå 44 bekker/elver. Av disse er 34 lokalisert i kommunene Aurskog-Høland, Marker og Aremark. Her er det med et par unntak gjennomført fire undersøkelser i perioden 2008-2017. De andre 10 lokalitetene ligger i Halden, hvor bunndyrundersøkelser ble gjennomført i 2008/2009 og 2012. Denne rapporten presenterer resultatene fra årets undersøkelser i 17 bekker/elver.

Tidligere rapporter:

2008 - 2009 - 2010/11 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 2017 - 2018 - 2019 

04.04.2018 – NIVA

Bergroingsalger og heterotrof begroing i Haldenvassdraget 2017/18

Denne rapporten inneholder økologisk tilstandsklassifisering og vurderinger av 41 bekke- og elvelokaliteter i Haldenvassdraget. Klassifiseringen er gjort i henhold til vannforskriften, og baserer seg på prøver tatt i 2009, 2010, 2012, 2014 og 2017. Det er blitt tatt prøver av heterotrof begroing og begroingsalger, som er følsomme for følgende påvirkninger: Organisk belastning, eutrofi og forsuring.  Basert på en samlet vurdering av økologisk tilstand for de 41 utvalgte lokalitetene i 2017, havnet fire i god tilstand, mens resten havnet i moderat, dårlig eller svært dårlig tilstand.

Tidligere rapporter

2009/10 - 2014/15

08.10.2018 – NIBIO

Overvåking av vannkvalitet i Haldenvassdraget 2017/2018

Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 9 elver og bekker i Haldenvassdraget i perioden 1. mai 2017 til 1.mai 2018, og sammenligner resultater fra tilbake til 2012. I fire av prøvepunktene viser det høye gjennomsnittlige konsentrasjoner av fosfor. Det er beregnet at det i løpet av perioden 2015/16 ble det transportert hele 5.6 tonn fosfor gjennom hovedløpet til Bjørkelangen. Det anbefales å videreføre overvåkning i Haldenvassdraget. Rapport fra 2018 viser resultatene opp mot tiltaksgjennomføring

Tidligere rapporter:

2012/13 - 2015/16 - 2016/17

26.10.2017 - Limnolog Arne Andersen og Håkon Ørjasæter

Bunndyrsundersøkelse fra Setten og Mjermen

Sparkeprøver tatt fra enkelte bekker og elver rundt Setten og Mjermen. Bekkene inngår i et langsiktig overvåknignsprosjekt, utført privat av Arne Andersen og Håkon Ørjasæter. 

20.04.2017

Overvåkning av innsjøer - NOTAT 2016

Haldenvassdraget vannområde har som mål å bedre vannkvaliteten i vassdraget. Fra og med 2005 er innsjøovervåkingen samordnet for en helhetlig overvåking av vassdraget. Dette notatet er en enkel rapportering og sammenstiller de viktigste resultatene fra innsjøovervåkingen i 2016. Alle kjemiske måleresultater fra perioden 2005-2016 finnes på www.aquamonitor.no/ostfold. Feltarbeidet er gjennomført av Howard B. Murtnes, på oppdrag for Vannområde Haldenvassdraget. NIVA har hatt ansvar for vannkjemiske analyser, analyser av planteplankton, og sammenstilling og tolkning av overvåkingsresultatene.

Tidligere notat:

2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

01.09.2014 – NIVA

Lange tidsserier Haldenvassdraget

De store sjøene i Haldenvassdraget har vært overvåket systematisk siden 1975 og det finnes også resultater tilbake til 1965. Dette er sammenstilt i rapporten «lange tidsserier – Haldenvassdraget» 2015.I denne rapporten ligger også resultater fra bunnundesøkelser i Bjørkelangen.

12.12.2011 - Haldenvassdragets Kanalmuseum 

Vannplanter og eutrofiering - Biologisk overvåkning

Som et ledd i arbeidet med biologisk overvåkning av innsjøene i Haldenvassdraget i forbindelse med Vanndirektivet, ble det ettersommeren og høsten 2011 gjennomført en undersøkelse av vannplanter i Hemnessjøen, Rødenessjøen og Femsjø.

1992 - Akershus Fylkeskommune 

Overvåkning av Øgderen (Hemnessjøen) med tilløpsbekker

1992 - Akershus Fylkeskommune 

Overvåkning av Bjørkelangen med tilløpsbekker

1990 - Björn A. Faafeing og Åge Brabrand

Biomanipulation of a smakk urban lake - removal of fish exclude bluegreen blooms

Studie gjennomført i Helgetjern

1990 - Olav Skulberg og Jozsef Kotai - NIVA 

Giftproduserende blågrønnalger i Haldenvassdraget

1989 - Statens forurensningstilsyn 

Overvåkningsresultater 1988 - Haldenvassdraget 

1987 - Avløpssambandet Nordre Øyeren 

Vassdragsundersøkelse - Nordre del av Haldenvassdraget

1985 - Fylkesmannen i Østfold 

Tiltaksrettet overvåkning 1984 Haldenvassdraget

1985 - Fylkesmannen i Østfold 

Kasetjern - En vannfaglig undersøkelse

1984 - Statens forurensningstilsyn 

Overvåkning av Haldenvassdraget 1983

Oversikt over de fysisk kjemiske og biologiske forhold i Bjørkelangen, Rødenessjøen og Femsjøen

1982 - 1981 - 1980 - Overvåkningsprogram - Notat 1980 - Program 1980

1982 - Olav Skulberg og Jozsef Kotai - NIVA 

Haldenvassdraget - Vannkvalitet og forurensningsvirkninger 

Resultater av vassdragsundersøkelser for Haldenvassdragets vassdragsforbund 1975 - 1981

1982 - NIVA 

NOTAT

1982 - Haldenvassdragets vassdragsforbund 

Fysiske - kjemiske undersøkelser av elsveavsnitt og utløp 

1980 - Olav Skulberg - NIVA 

Blue-green algea in lake Mjøsa and other Norwegian lakes

Publikasjon i "Progress in water technology" gjennom Pergamon Press i 1980. 

1980 - Olav Skulberg 

Fra begrenset forurenset til et begynnende problemvassdrag

1979 - NIVA 

Undersøkelser i Haldenvassdraget

Seksdelt datasett for diverse undersøkelser for kjemisk og biologiske parametere.

Del 0 - Hoveddata 1972-75

Del 1 - Hoveddata 1972-78

Del 2 - Hoveddata 1976

Del 3 - Hoveddata 1977

Del 4 - Hoveddata 1978

Del 5 - Planteplankton 1961-76

Del 6 - Mikrobiologi 1977-79

1978 - Øyvin Østensvik, Olav Skulberg og Jozsef Kotai - NIVA

Haldenvassdraget som resipientsystem

Forurensingssituasjonen 1977 belyst med kjemiske og bakteriologiske undersøkelser

1978 - NIVA

Utdrag fra manus, NIVA

1976 - Jozsef Kotai og Olav Skulberg - NIVA 

Resipientundersøkelse som grunnlag for vassdragsdrift

1975 - NIVA

Utdrag fra NIVA årbøker 1974-75

1974 - Olav Skulberg - NIVA 

Noen observasjoner fra Bunessjøen, Halden kommune

1973 - Haldenvassdragets Vassdragsforbund 

Samlerapport 1967-73

1972 - NIVA

Undersøkelse av Haldenvassdraget 

Resultater av vassdragsundersøkelser 1967-72

1969 - NIVA 

Resipientundersøkelse for Ørje, Marker kommune 1967-68

1968 - Per Edgar Sønsterud - UiO 

Femsjøen - En regulert rademt sjø i Haldenvassdraget

Hovedfagsoppgave i limnologi 

1965 - Olav Skulberg 

Vannblomstdannende blågrønnalger i Norge og deres betydning ved studiet av vannforekomstens kulturpåvirkning

Artikkel fra Nordisk jordbruksforskning

1944 - Ole Krog 

Rødenessjøens morfologi​

1941 - Ole Krog - UiO 

Rødenessjøen - Geomorfologisk undersøkelse 

Hovedfagsoppgave i fysisk geografi 

Norconsult.JPG
bottom of page