top of page

LANDBRUK

Her kan du gå gjennom rapporter fra prosjeketer som angår landbruket. Haldenvassdraget vannområde jobber aktivt sammen med aktører og organisasjoner innenfor landbruket for å finne en best mulig felles løsning for vannkvalitet og matproduksjon. Det er nedsatt en egen faggruppe for Landbruk under Haldenvassdraget vannområde. Ta kontakt for informasjon

09.04.2021 - NIBIO - Ruben A. Pettersen, Stein Turtumøygard og Eva Skarbøvik

Har miljøtiltak i jordbruket effekt på biologiske kvalitetselement i vannforekomstene

Prosjektet har undersøkt om det finnes en sammenheng mellom gjennomførte jordbrukstiltak og økologisk tilstand i vannforekomster, målt gjennom de biologiske kvalitetselementene bunndyr og begroingsalger. For nedbørfelt med mer enn 20 % jordbruksareal ble det funnet signifikant sammenheng mellom ingen jordarbeiding om høsten (åker i stubb gjennom vinteren) og økologisk tilstand, både for begroingsalger og bunndyr. Metodikken som er utviklet i prosjektet er lovende, og bør kunne benyttes i kommende prosjekter, etter hvert som flere biologiske data kommer til.

04.06.2020 - NIBIO - Marianne Bechmann og Asbjørn Veidal

Kornprodusenters motivasjon for vannmiljøtiltak - Spørreundersøkelse i Østfold og Akershus

Prosjektet er finansiert med midler fra Landbrukets klima- og miljøprogram hos Fylkesmannen i Oslo
og Viken og fra Viken Fylkeskommune. NIBIO har gjennomført prosjektet på oppdrag for
Vannområdene Haldenvassdraget, Morsa, Glomma Sør for Øyeren og Øyeren. I prosjektet er det
undersøkt hvilke faktorer som styrer kornprodusentenes gjennomføring av tiltak og bruk av
tilskuddsmidler innenfor Regionale miljøprogram (RMP) og Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) i
Akershus og Østfold. I tillegg er praksis for bruk av husdyrgjødsel også evaluert.

13.12.2020 - NIBIO - Marianne Bechmann m.fl.

Kjelle avrenningsforsøk

Dette er siste årsrapport fra forskningsfeltet på Kjelle, som drives av NIBIO. Haldenvassdraget bidrar årlig økonomisk inn i dette prosjektet for å forsikre at det driftes videre. Her gjøress det undersøkelser av hvor mye avrenning av næringsstoffer, partikler og nylig også sprøytemiddel, som skjer på flate landbruksområder. Dette er en sammenstilling av de data som er produsert siden oppstarten i 2013, med første helårs gjennomføring i 2014.

Mer informasjon om prosjektet: https://nibio.no/prosjekter/kjelle-ruteforsok

22.11.2019 - NIBIO - Jannes Stolte og Robert Barneveld

Fordrøyningsdammer i tilknytning til jordbruksarealer

I små nedbørfelt er fordrøyningsdammer mest effektive for å redusere flomtoppene. Fordrøyningsdammene sitt formål er å håndtere kraftige nedbørepisoder for å forhindre flom og erosjon. Vannområdene Morsa, Glomma sør, Haldenvassdraget og Øyeren ønsker i samarbeid med NIBIO en tiltaksgjennomføring i landbruket for a dempe flomtoppene og unngå erosjon. Prosjektet har som mål å bidra til at tiltak forskningen har funnet effektive, blir tatt i praktisk bruk. Aktuelle områder ble identifisert med bruk av en beslutningssystem. Terrenganalysen resulterte i totalt 492 potensielle lokaliteter i de fire vannområdene.

08.10.2018 – NIBIO

Overvåking av vannkvalitet i Haldenvassdraget 2017/2018

Denne rapporten presenterer resultatene fra overvåkingen av 9 elver og bekker i Haldenvassdraget i perioden 1. mai 2017 til 1.mai 2018, og sammenligner resultater fra tilbake til 2012. I fire av prøvepunktene viser det høye gjennomsnittlige konsentrasjoner av fosfor. Det er beregnet at det i løpet av perioden 2015/16 ble det transportert hele 5.6 tonn fosfor gjennom hovedløpet til Bjørkelangen. Det anbefales å videreføre overvåkning i Haldenvassdraget. I rapporten for 2018 er det gjort undersøkelser på resultater sett i sammenheng med tiltaksgjennomføring av tiltak fra landbruk og avløp i ulike nedbørfelt.

21.10.2016 – Enetjärn Natur AB

Våtmarksområder ved Kjelle skole

Nedenfor Kjelle skole lå det tidligere en grunn sjø/våtmark. Sjøen ble senket på 1940-tallet og har etter dette blitt benyttet som jordbruksområde. Lierelva renner i dag i et rett løp her. Dette området har mulighet til å reetableres som våtmark. Ved å ta inn vannføringen fra Svenskebekken, som renner inn i Lierelva ved dette området, vil man kunne benytte våtmarken til å fange sedimenter, og hindre tilførsel av næringsstoffer til Bjørkelangen. Vannmengden på området vil variere gjennom året, men det er antatt at det fortsatt vil kunne beites på området, vannet vil ha mulighet for fisk, salamander og våtmarksfugler. Plassen vil også kunne bli en attraktiv plass å besøke for naboer og tilreisende.

Vol. 9, Nr. 179, 2014 – Bioforsk

Vurdering av kantsoner langs Lierelva oppstrøms Bjørkelangen

Et prosjekt gjennomført av Bioforsk, med hensikten å øke kunnskapen om betydningen av kantsoner og grasdekte buffersoner for tilførsler av sedimenter og fosfor til vassdrag. I perioden 2012-2014 er det satt ut erosjonspinner for å måle menge erosjon fra kantsoner, gjennomført infiltrasjonstester og utført en spørreundersøkelse blant grunneiere om grasdekte buffersoner. Rapporten viser til ulik bruk av buffersoner hos grunneiere og viser til aktiv erosjon i området.

 

31.10.2014 – Romerike Landbruksrådgiving

Sluttrapport miljøråd Aurskog-Høland 2014

Romerike Landbruksrådgivning har på oppdrag fra Haldenvassdraget vannområde og Aurskog-Høland kommune drevet miljørådgivning i 2014. Det er dannet 24 bekkelag hvor rådgivningen har foregått.

2012 - Atle Hauge og Håkon Borch - Bioforsk 

Tiltakskartlegging i landbrukets hydrotekniske systemer i deler av Haldenvassdragets nedbørsfelt

Landbrukets hydrotekniske systemer er befart for å kartlegge problemer og erosjon i deler av Marker og Aurskog-Høland kommune. Områdene som var valgt ut hadde mye bakkeplanering. Det er beskrevet 80 tiltakssteder med behov for utbedringer. Av disse er 25 knyttet til skader på lukkingsanlegg, 15 til skadete kummer, 24 til skader på dreneringsanlegg, 1 deponi av organisk avfall, 2 foringsplasser med store tråkkskader, 8 nødvendige vegetasjonssoner langs vassdrag, 3 forslag om grasdekte vannveier og 2 avskjæringsgrøfter.

2007 - Miljøprosjektet i Haldenvassdraget 

Sluttrapport Miljøprosjektet i Haldenvassdraget 2004-07

1993 - Erling Norvik og Steinar Fundingsrud - Landbruksprosjektet i Haldevassdraget

Sluttrapport for Landbruksprosjektet i Haldenvassdraget

1993 - Landbruksprosjektet i Haldenvassdraget 

Årsrapport for 1992 og virksomhetsplan for 1993

1993 - Landbruksprosjektet i Haldenvassdraget

44.000 daa stubbareal i Haldenvassdraget 1991-92 - Gårdbrukernes vurdering og resultater

1992 - Roar Flatland og Sven Arne Vågane - NLH avd. Asker 

Ei evaluering av rådgjevingsdelen og motiva hjå gardbrukarane for å delta

Semesteroppgave gjennom hovedkurs i pedagogikk ved Institutt for økonomi og samfunnsfag NHL-SEM avd. Asker 1992

1986 - Torlaug Nesset, Marit Lunde, Audvin Lunde, Hege Vold Jensen og Joar Dahle

Forurensningsproblemene i Haldenvassdraget

1985 - Haldenvassdragets vassdragsforbund 

Haldenvassdraget - En glitrende rad av sjøer og naturperler, eller... en livstruet vannressurs

1984 - Haldenvassdragets vassdragsforbund

Brosjyre: BONDEN - pionér med nye utfordringer

2021 Nibio.JPG
2020 - Nibio.JPG
bottom of page